Kenmerkend voor ASTA

Zoals eerder aangegeven is ASTA een ANBI stichting zonder winstoogmerk. Juist omdat we werken voor een kwetsbare doelgroep met middelen uit de gemeenschap, willen we transparant verantwoording afleggen van onze kwaliteit en de wijze waarop we deze middelen hebben besteed. Jaarlijks doneren we de niet gebruikte middelen terug aan de lokale overheid.
Op deze pagina informeren we je over ons beleid. In ons jaarplan lees je hoe we dit jaar vorm en inhoud hebben gegeven aan onze dienstverlening en de organisatie. In de jaarrekening kun je zien hoe we met onze centen zijn omgegaan.

Kwaliteitsbeleid

In de ondersteuning en begeleiding leggen we de focus op wat wél kan in plaats van wat niet kan. Dit zijn onze ankers van waaruit we samenwerken aan haalbare doelen die jij zelf hebt gekozen. Wat ons betreft ben jij de regisseur van je eigen ontwikkeling en neem je ook zelf initiatief. Daar waar die rol moeilijk op te pakken is, zijn wij er om jou een zetje te geven.

Ook het netwerk om jou heen proberen we via jou te activeren zodat je steeds minder aangewezen bent op professionele hulp en de omvang hiervan ook daadwerkelijk minder wordt en jij steeds meer zelfstandig kunt wonen.

Datgene wat we samen willen bereiken en de positieve ervaringen die je opdoet leg je vast in een digitaal een persoonlijk logboek.

Eén keer per jaar Gaan we uitgebreid onderzoeken hoe de kwaliteit van de begeleiding en ondersteuning is. Hiervan maken we een verslag dat we publiceren op deze website.

Veiligheid

Bewoners van ASTA staan niet onder 24 uurs toezicht. Wij werken met ambulante begeleiding hetgeen betekent dat de begeleider op één of enkele momenten aanwezig is in de week conform datgene wat onderling is afgesproken. Buiten deze tijden om is er wel altijd iemand die telefonisch bereikbaar is voor het geval dat er sprake is van een calamiteit. Op basis van de situatie word je dan op afstand even geholpen of wordt er iemand naar je toegestuurd zodat je er in ieder geval niet alleen voor staat.
Alle incidenten worden genoteerd in een logboek. Op basis van deze verhalen proberen wij activiteiten te bedenken waarbij calamiteiten kunnen worden voorkomen of worden verminderd waardoor jij je steeds veiliger gaat voelen.

Klachtenregeling

Natuurlijk willen we onze uiterste best doen om het iedereen naar de zin te maken, maar zoals je weet, niemand is zonder fouten. Het kan dus gebeuren dat er iets mis gaat, zelfs als we het geenszins willen.
In dat geval moeten gemaakte fouten hersteld worden en eventuele geleden schade naar vermogen en op een rechtvaardige manier worden gecompenseerd.
Wanneer dit niet conform uw wens en verwachting gebeurd, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling. ASTA is voor deze regeling aangesloten bij de klachtencommissie van Klachtportaal Zorg, evenals vele andere zorginstellingen in de regio.
In de flyer die je hier kunt downloaden lees je hoe je hier gebruik van kunt maken.

Jaarverslag en jaarrekening

Zoals eerder vermeld is ASTA een stichting zonder winstoogmerk. We proberen onze onkosten zo laag mogelijk te houden zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van onze dienstverlening. Vergoedingen die we achteraf niet nodig blijken te hebben, geven we terug aan de verstrekker zijnde de gemeente of de zorgverzekeraar.
Dit is vrij uniek in het land van de zorg, maar we kiezen er bewust voor omdat we het belang van onze bewoners voorop stellen en ervan overtuigd zijn dat als wij ons transparant opstellen we ook bij calamiteiten niet vergeefs aan zullen kloppen bij deze instanties. We willen samenwerken op basis van wederzijds vertrouwen.
ASTA_WIT
Even contacten?