Onze communicatie

Over de manier waarop we binnen ASTA met elkaar communiceren is veel nagedacht. Communicatie is voor ons zo’n beetje het krachtigste middel om elkaar te informeren, te begrijpen, in te voelen maar ook om ontwikkelingen te beïnvloeden. Zonder een goede communicatie zijn we stuurloos bezig met elkaar en werken we niet samen maar naast elkaar. Niet vreemd dus dat we hier op deze pagina even aandacht aan schenken.

 

De bewonersraad

Twee keer per jaar worden alle bewoners uitgenodigd om, als dit de wens is, samen met een vertegenwoordiger, een bijeenkomst bij te wonen. We proberen dan aan de hand van een passend en actueel thema met elkaar van gedachten te wisselen. Maar we regelen ook dat er alle ruimte is om samen te inventariseren wat goed gaat en wat een betere aandacht verdient.

Zowel het bestuur, als ook enkele begeleiders en leden van de Raad van Toezicht zijn aanwezig zodat alle geluiden door de juiste personen gehoord kunnen worden.

 

De Raad van Toezicht

In de Raad van Toezicht zitten leden die specialist zijn op een bepaald vakgebied, bijvoorbeeld de kwaliteit van zorg, wetgeving of financiën. Ook zijn er leden die zeer dichtbij betrokken zijn bij de bewoners en goed zicht hebben op de praktijk van alle dag. Met regelmaat spreken zij bewoners, hun vertegenwoordigers en begeleiders. Met name zij zien erop toe dat de visie en missie, zoals die zijn verwoord door de ouders bij de oprichting van ASTA, voor de toekomst worden gewaarborgd. De leden van de Raad van Toezicht controleren of alles conform de wet en regelgeving correct verloopt in het belang van de bewoners en de organisatie als geheel.

Bestuur en begeleiders

ASTA heeft een bestuurder die sturing geeft aan de organisatie. Hij is verantwoordelijk voor de organisatie van ASTA, de middelen die nodig zijn en de kwaliteit van dienstverlening.

Samen met de begeleiders bespreekt hij wat wenselijk is en ziet hij erop toe dat iedereen datgene doet wat nodig is voor het welzijn van iedere bewoner. Alle begeleiders zijn gediplomeerd ambulant begeleider op HBO niveau of MBO niveau-4 en volgen tussentijds cursussen om het professioneel niveau op peil te houden. Twee keer per jaar evalueren we de kwalieit van dienstverlening en brengen we de voortgang in beeld. Dit doen we aan de hand van vragenlijsten. Wanneer de resultaten hiervan aanleiding geven tot een nader overleg, neemt de bestuurder hiervoor het initiatief.

Veilig digitaal communiceren en samenwerken

Om veilig te communiceren, samen te werken en alle informatie te beheren volgens de regelgeving van het AVG, maakt ASTA gebruik van het digitaal platform ComIT. Binnen dit platform kunnen allerlei relaties worden gevormd waarbinnen veilig berichtenverkeer kan plaatsvinden, zowel in woord als ook in beeld en geluid.
Ook is het mogelijk om alle documenten een veilige plek te geven waar alleen gemachtigden toegang toe kunnen krijgen.
Alleen wanneer de bewoner, of de wettelijke vertegenwoordiger toestemming heeft verleend, mag ComIT voor hem of haar in gebruik worden genomen.
Rechtsboven in dit scherm kun je inloggen voor ComIT,

 

ASTA_WIT
Even contacten?